Інтелект-карти

Що таке інтелект-карти

Інтелект-карти, відомі також як ментальна карта або асоціативна карта – спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. Ментальна карта реалізується у вигляді деревоподібної схеми, на якій зображені поняття, імена вчених, означення, формули, пов’язані між собою гілками, що розгалужуються від центрального поняття, яке розташоване на червоному фоні.

Що ви отримуєте

7 клас (35 гривень)

1. Фізика - наука про природу; 2. Як одержують наукові знання; 3. Основні положення МКТ; 4. Фізичні величини; 5. Механічний рух; 6. Прямолінійний рівномірний рух; 7. Нерівномірний рух; 8. Рівномірний рух по колу; 9. Коливання; 10. Інерція. Маса. Інертність; 11. Густина; 12. Сила; 13. Сила пружності; 14. Сила тяжіння; 15. Сила тертя; 16. Тиск твердих тіл; 17. Тиск рідин та газів; 18. Атмосферний тиск; 19. Сполучені посудини; 20. Сила Архімеда; 21. Робота. Потужність; 22. Механічна енергія; 23. Важіль; 24. Блоки; 25. Прості механізми. ККД

8 клас (35 гривень)

1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання; 2. Внутрішня енергія; 3. Види теплопередачі; 4. Кількість теплоти; 5. Тепловий баланс; 6. Три стани речовини; 7. Властивості агрегатних станів речовини; 8. Плавлення та кристалізація; 9. Пароутворення та конденсація; 10. ККД нагрівника; К-11. Тепловий двигун; 12. Електричний заряд; 13. Електричне поле; 14. Механізм електризації; 15. Закон Кулона; 16. Дії електричного струму; 17. Джерела електричного струму; 18. Електричне коло; 19. Сила струму; 20. Електрична напруга; 21. Закон Ома; 22. Послідовне з’єднання провідників; 23. Паралельне з’єднання провідників; 24. Робота та потужність; 25. Теплова дія струму; 26. Електричний струм в металах; 27. Електричний струм в електролітах; 28. Електричний струм в газах; 29. Види самостійних газових розрядів

9 клас (40 гривень)

1. Магнітні явища; 2. Індукція магнітного поля; 3. Магнітне поле струму; 4. Сила Ампера; 5. Магнітні властивості речовини; 6. Електромагніти; 7. Електродвигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади; 8. Явище електромагнітної індукції; 9. Світлові явища; 10. Закон прямолінійного поширення світла; 11. Відбивання світла; 12. Заломлення світла; 13. Дисперсія; 14. Лінзи; 15. Око. Зір. Вади зору; 16. Механічні хвилі; 17. Звукові хвилі; 18. Електромагнітна хвиля; 19. Шкала електромагнітних хвиль; 20. Радіохвилі; 21. Сучасна модель атома; 22. Будова ядра; 23. Радіоактивність; 24. Дози випромінювання; 25. Ядерні реакції; 26. Механічний рух; 27. Рівноприскорений рух; 28. Перший закон Ньютона; 29. Другий закон Ньютона; 30. Третій закон Ньютона; 31. Гравітаційні сили; 32. Рух тіла під дією декількох сил; 33. Алгоритм розв'язування задач з динаміки; 34. Імпульс тіла; 35. Механічна енергія

10 клас (50 гривень)

1. Основні етапи розвитку фізики; 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Похибки; 3. Основна задача механіки; 4. Механічний рух; 5. Рівномірний прямолініний рух; 6. Швидкість нерівномірного руху; 7. Рівноприскорений рух; 8. Вільне падіння; 9. Рівномірний ру