Інтелект-карти з фізики

Що таке інтелект-карти з фізики для 7, 8, 9, 10, 11 класів

Інтелект-карти, відомі також як ментальна карта або асоціативна карта – спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. Ментальна карта реалізується у вигляді деревоподібної схеми, на якій зображені поняття, імена вчених, означення, формули, пов’язані між собою гілками, що розгалужуються від центрального поняття, яке розташоване на червоному фоні.

Що ви отримуєте

7 клас (45 гривень - 25 інтелект-карт)

Зміст комплекту для 7 класу

1. Фізика - наука про природу

2. Як одержують наукові знання

3. Основні положення МКТ

4. Фізичні величини

5. Механічний рух

6. Прямолінійний рівномірний рух

7. Нерівномірний рух

8. Рівномірний рух по колу

9. Коливання

10. Інерція. Маса. Інертність

11. Густина

12. Сила

13. Сила пружності

14. Сила тяжіння

15. Сила тертя

16. Тиск твердих тіл

17. Тиск рідин та газів

18. Атмосферний тиск

19. Сполучені посудини

20. Сила Архімеда

21. Робота. Потужність

22. Механічна енергія

23. Важіль

24. Блоки

25. Прості механізми. ККД

8 клас (45 гривень - 29 інтелект-карт)

Зміст комплекту для 8 класу

1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

2. Внутрішня енергія

3. Види теплопередачі

4. Кількість теплоти

5. Тепловий баланс

6. Три стани речовини

7. Властивості агрегатних станів речовини

8. Плавлення та кристалізація

9. Пароутворення та конденсація

10. ККД нагрівника

11. Тепловий двигун

12. Електричний заряд

13. Електричне поле

14. Механізм електризації

15. Закон Кулона

16. Дії електричного струму

17. Джерела електричного струму

18. Електричне коло

19. Сила струму

20. Електрична напруга

21. Закон Ома

22. Послідовне з’єднання провідників

23. Паралельне з’єднання провідників

24. Робота та потужність

25. Теплова дія струму

26. Електричний струм в металах

27. Електричний струм в електролітах

28. Електричний струм в газах

29. Види самостійних газових розрядів

9 клас (50 гривень - 35 інтелект-карт)

Зміст комплекту для 9 класу

1. Магнітні явища

2. Індукція магнітного поля

3. Магнітне поле струму

4. Сила Ампера

5. Магнітні властивості речовини

6. Електромагніти

7. Електродвигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади

8. Явище електромагнітної індукції

9. Світлові явища

10. Закон прямолінійного поширення світла

11. Відбивання світла

12. Заломлення світла

13. Дисперсія

14. Лінзи

15. Око. Зір. Вади зору

16. Механічні хвилі

17. Звукові хвилі

18. Електромагнітна хвиля

19. Шкала електромагнітних хвиль

20. Радіохвилі

21. Сучасна модель атома

22. Будова ядра

23. Радіоактивність

24. Дози випромінювання

25. Ядерні реакції

26.  Механічний рух

27. Рівноприскорений рух

28. Перший закон Ньютона

29. Другий закон Ньютона

30. Третій закон Ньютона

31. Гравітаційні сили

32. Рух тіла під дією декількох сил

33. Алгоритм розв'язування задач з динаміки

34. Імпульс тіла

35. Механічна енергія

10 клас (60 гривень - 58 інтелект-карт)