Тренажери формул

Що таке тренажери формул

Формули, які вивчаються в курсі вивчення фізики, дуже часто виявляються складними для запам’ятовування. Існує ряд прийомів, які дозволяють швидко запам’ятати потрібну інформацію, навіть складні і об’ємні формули. Звісно, ключовим є розуміння фізичного змісту співвідношень між фізичними величинами, проте на певному етапі вивчення теми, коли потрібно швидко зорієнтуватися у виборі потрібної формули, або вивести похідну, час на її виведення буде тривалим і призведе до браку часу для отримання кінцевої відповіді. В поданих тренажерах формул пропонується учням заповнити пропуски у поданих формулах. Такі вправи спрямовані на відновлення основних співвідношень між фізичними величинами так, щоб зберегти їх науковий зміст.

Що ви отримуєте

7 клас (15 гривень - 4 тренажери)

Зміст комплекту для 7 класу

1. Рівномірний рух. Швидкість руху. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Коливальний рух Амплітуда, період і частота коливань (2 варіанти)

2. Інертність тіла. Маса. Густина. Сила – міра взаємодії. Сила пружності. Закон Гука. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість Тертя. Сила тертя (2 варіанти)

3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Сполучні посудини. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Умови плавання тіл (2 варіанти)

4. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія тіла. Закон збереження і перетворення механічної енергії. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Рухомий і нерухомий блоки. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів (2 варіанти)

8 клас (10 гривень - 3 тренажери)

Зміст комплекту для 8 класу

1. Температура та її вимірювання. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівання або виділення під час охолодження. Питома теплота плавлення. Питома теплота пароутворення. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника. ККД теплового нагрівника (2 варіанти)

2. Електричний заряд. Закон Кулона. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Послідовне з’єднання провідників. Паралельне з’єднання провідників (2 варіанти)

3. Робота і потужність електричного струму. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електричний струм в металах, в електролітах (2 варіанти)

9 клас (25 гривень - 6 тренажерів)

Зміст комплекту для 9 класу