Тренажери формул

Що таке тренажери формул

Формули, які вивчаються в курсі вивчення фізики, дуже часто виявляються складними для запам’ятовування. Існує ряд прийомів, які дозволяють швидко запам’ятати потрібну інформацію, навіть складні і об’ємні формули. Звісно, ключовим є розуміння фізичного змісту співвідношень між фізичними величинами, проте на певному етапі вивчення теми, коли потрібно швидко зорієнтуватися у виборі потрібної формули, або вивести похідну, час на її виведення буде тривалим і призведе до браку часу для отримання кінцевої відповіді. В поданих тренажерах формул пропонується учням заповнити пропуски у поданих формулах. Такі вправи спрямовані на відновлення основних співвідношень між фізичними величинами так, щоб зберегти їх науковий зміст.

Діагностування знань учнів

Попередження виникнення пробілів у знаннях

Перевірка досягнень кінцевого результату

Що ви отримуєте

7 клас (17 гривень)

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

1. Рівномірний рух. Швидкість руху. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Коливальний рух Амплітуда, період і частота коливань (2 варіанти)

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЇ ТІЛ. СИЛА

2. Інертність тіла. Маса. Густина. Сила – міра взаємодії. Сила пружності. Закон Гука. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість Тертя. Сила тертя (2 варіанти)

3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Сполучні посудини. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Умови плавання тіл (2 варіанти)

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

4. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія тіла. Закон збереження і перетворення механічної енергії. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Рухомий і нерухомий блоки. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів (2 варіанти)

8 клас (12 гривень)

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

1. Температура та її вимірювання. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівання або виділення під час охолодження. Питома теплота плавлення. Питома теплота пароутворення. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника. ККД теплового нагрівника (2 варіанти)

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

2. Електричний заряд. Закон Кулона. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Послідовне з’єднання провідників. Паралельне з’єднання провідників (2 варіанти)

3. Робота і потужність електричного струму. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електричний струм в металах, в електролітах (2 варіанти)

9 клас (25 гривень)

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

1. Закони відбивання світла. Закони заломлення світла. Лінзи. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи (2 варіанти)

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

2. Фізичні величини, які характеризують механічні хвилі. Фізичні величини, які характеризують електромагнітні хвилі. Радіолокація (2 варіанти)

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА І АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

3. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Активність радіоактивної речовини. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Ядерні реакції. Ядерний реактор (2 варіанти)

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

4. Рівномірний прямолінійний рух. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати (2 варіанти)

5. Закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. Рух тіла під дією декількох сил (2 варіанти)

6. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Застосування законів збереження та імпульсу в механічних явищах (2 варіанти)

10 клас (35 гривень)

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІКА

ЧАСТИНА 1. КІНЕМАТИКА

1. Рівномірний прямолінійний рух. Закони додавання переміщень і швидкостей. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Вільне падіння. Рівномірний рух матеріальної точки по колу (2 варіанти)

ЧАСТИНА 2. ДИНАМІКА І ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

2. Закони Ньютона. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість. Сила пружності. Вага тіла. Сила тертя (2 варіанти)

3. Рівновага тіл. Момент сил. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу (2 варіанти)

ЧАСТИНА 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

4. Види механічних коливань. Математичний і пружинний маятник. Енергія коливань. Механічні хвилі (2 варіанти)

РОЗДІЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

ЧАСТИНА 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

5. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Рух і взаємодія молекул. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура. Температурна шкала Кельвіна (2 варіанти)

6. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Механічні властивості твердих тіл (2 варіанти)

ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

7. Внутрішня енергія і способи її зміни. Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина (2 варіанти)

РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

8. Абетка електростатики. Електричне поле. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал. Провідники і діелектрики в електричному полі. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора (2 варіанти)

Як сплатити

Ваша карта ПриватБанк

Переведіть суму відповідного розміру на картку 4731185603560167 отримувач Щур Н.В. одним із способів:

  • В системі Privat24
  • В будь-якому відділенні банку

Ваша карта ОщадБанк, АвальБанк або інший банк

Переведіть суму відповідного розміру на картку 5167491007315046 отримувач Щур Н.В. одним із способів:

  • В будь-якому відділенні банку
  • Іншим зручним для Вас способом

Як отримати матеріали

1. Надіслати лист на наш E-mail: klasfizika@gmail.com

Тема: Тренажери (класи, на які робите замовлення)

Текст листа: Час оплати (дата, години, хвилини)

2. Отримати посилання на завантаження уроків з Google drive.

Пробні тренажери формул

Для того, щоб Ви мали змогу познайомитись та оцінити якість матеріалів, пропоную безкоштовно завантажити пробні таблиці з пропусками

Відгуки користувачів

Ви можете прочитати коментарі інших користувачів та залишити свої натиснувши

Залишились питання

Звертайтеся за адресою klasfizika@gmail.com або пишіть у https://www.facebook.com/fizikanova

P.S.

Цей проект допомагає в навчанні та роботі вчителя, як пральна машина при пранні, як мікрохвильова піч при розігріві, як автомобіль при переміщенні.