Тренажери формул з фізики

Що таке тренажери формул з фізики для 7, 8, 9, 10, 11 класів

Формули, які вивчаються в курсі вивчення фізики, дуже часто виявляються складними для запам’ятовування. Існує ряд прийомів, які дозволяють швидко запам’ятати потрібну інформацію, навіть складні і об’ємні формули. Звісно, ключовим є розуміння фізичного змісту співвідношень між фізичними величинами, проте на певному етапі вивчення теми, коли потрібно швидко зорієнтуватися у виборі потрібної формули, або вивести похідну, час на її виведення буде тривалим і призведе до браку часу для отримання кінцевої відповіді. В поданих тренажерах формул пропонується учням заповнити пропуски у поданих формулах. Такі вправи спрямовані на відновлення основних співвідношень між фізичними величинами  так, щоб зберегти їх науковий зміст.

Що ви отримуєте

7 клас (20 гривень - 4 тренажери)

Зміст комплекту для 7 класу

1. Рівномірний рух. Швидкість руху. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Коливальний рух Амплітуда, період і частота коливань (2 варіанти)

2. Інертність тіла. Маса. Густина. Сила – міра взаємодії. Сила пружності. Закон Гука. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість Тертя. Сила тертя (2 варіанти)

3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Сполучні посудини. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Умови плавання тіл (2 варіанти)

4. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія тіла. Закон збереження і перетворення механічної енергії. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Рухомий і нерухомий блоки. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів (2 варіанти)

8 клас (15 гривень - 3 тренажери)

Зміст комплекту для 8 класу

1. Температура та її вимірювання. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівання або виділення під час охолодження. Питома теплота плавлення. Питома теплота пароутворення. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника. ККД теплового нагрівника (2 варіанти)

2. Електричний заряд. Закон Кулона. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Послідовне з’єднання провідників. Паралельне з’єднання провідників (2 варіанти)

3. Робота і потужність електричного струму. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електричний струм в металах, в електролітах (2 варіанти)

9 клас (30 гривень - 6 тренажерів)

Зміст комплекту для 9 класу

1. Закони відбивання світла. Закони заломлення світла. Лінзи. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи (2 варіанти)

2. Фізичні величини, які характеризують механічні хвилі. Фізичні величини, які характеризують електромагнітні хвилі. Радіолокація (2 варіанти)

3. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Активність радіоактивної речовини. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Ядерні реакції. Ядерний реактор (2 варіанти)

4. Рівномірний прямолінійний рух. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.  Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати (2 варіанти)

5. Закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. Рух тіла під дією декількох сил (2 варіанти)

6. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Застосування законів збереження та імпульсу в механічних явищах (2 варіанти)

10 клас (40 гривень - 8 тренажерів)

Зміст комплекту для 10 класу

Рівень стандарту; навчальна програма авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.; підручник Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.

1. Рівномірний прямолінійний рух. Закони додавання переміщень і швидкостей. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Вільне падіння. Рівномірний рух матеріальної точки по колу (2 варіанти)

2. Закони Ньютона. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість. Сила пружності. Вага тіла. Сила тертя (2 варіанти)

3. Рівновага тіл. Момент сил. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу (2 варіанти)

4. Види механічних коливань. Математичний і пружинний маятник. Енергія коливань. Механічні хвилі (2 варіанти)

5. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Рух і взаємодія молекул. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура. Температурна шкала Кельвіна (2 варіанти)

6. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Механічні властивості твердих тіл (2 варіанти)

7. Внутрішня енергія і способи її зміни. Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина (2 варіанти)

8. Абетка електростатики. Електричне поле. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал. Провідники і діелектрики в електричному полі. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора (2 варіанти)