Розробки уроків з фізики для 10 класу за новою програмою

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 10 класу (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2023 - 2024 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.): підруч. для 10 кл. закл. загал, серед, освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 с. : іл.

1 семестр

ВСТУП

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Зародження й розвиток фізики як науки

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Скалярні та векторні величини

Розділ І. МЕХАНІКА 

Частина 1. КІНЕМАТИКА

Урок 04 Основна задача механіки. Абетка кінематики

Урок 05 Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості

Урок 06 Закони додавання переміщень і швидкостей

Урок 07 Розв'язування задач з теми «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей»

Урок 08 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

Урок 09 Розв'язування задач з теми «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення»

Урок 10 Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

Урок 11 Вільне падіння

Урок 12 Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

Урок 13 Розв'язування задач з теми «Вільне падіння та криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння»

Урок 14 Рівномірний рух матеріальної точки по колу

Урок 15 Розв'язування задач з теми «Рівномірний рух матеріальної точки по колу»

Урок 16 Лабораторна робота №2. Вивчення руху тіла по колу

Урок 17 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Урок 18 Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Частина 2. ДИНАМІКА

Урок 19 Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Урок 20 Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона

Урок 21 Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

Урок 22 Розв'язування задач з теми «Перший, другий та третій закони Ньютона. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість»

Урок 23 Сила пружності. Вага тіла

Урок 24 Сила тертя

Урок 25 Розв'язування задач з теми «Сила пружності. Вага. Сила тертя»

Урок 26 Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл

Урок 27 Рівновага тіл. Момент сили

Урок 28 Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоскої фігури

Урок 29 Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

Урок 30 Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

Урок 31 Розв'язування задач з теми «Механічна робота. Потужність. Кінетична та потенціальна енергії. Закон збереження механічної енергії»

Урок 32 Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

Урок 33 Розв'язування задач з теми «Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення»

Урок 34 Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

Урок 35 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

Урок 36 Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

Частина 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Урок 37 Види механічних коливань 

Урок 38 Розв'язування задач з теми «Види механічних коливань»

Урок 39 Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань

Урок 40 Розв'язування задач з теми «Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань»

Урок 41 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння

Урок 42 Резонанс

Урок 43 Механічні хвилі

Урок 44 Звукові хвилі

Урок 45 Розв'язування задач з теми «Звукові хвилі»

Урок 46 Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

Урок 47 Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

Урок 48 Захист навчальних проектів з теми «Механіка»

2 семестр

Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Урок 49 Постулати теорії відносності

Урок 50 Розв'язування задач з теми «Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей»

Урок 51 Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

Урок 52 Розв'язування задач з теми «Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності»

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

Урок 53 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

Урок 54 Розв'язування задач з теми «Основні положення молекулярно-кінетичної теорії»

Урок 55 Рух і взаємодія молекул

Урок 56 Основне рівняння МКТ ідеального газу

Урок 57 Температура. Температурна шкала Кельвіна

Урок 58 Розв'язування задач з теми «Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура. Температурна шкала Кельвіна»

Урок 59 Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

Урок 60 Розв'язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси»

Урок 61 Розв'язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси»

Урок 62 Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу

Урок 63 Підготовка до контрольної роботи з теми «Молекулярна фізика (Властивості газів)»

Урок 64 Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика (Властивості газів)»

Урок 65 Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння

Урок 66 Вологість повітря. Точка роси

Урок 67 Лабораторна робота №7. Вимірювання відносної вологості повітря

Урок 68 Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

Урок 69 Розв'язування задач з теми «Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища»

Урок 70 Лабораторна робота № 8. Вимірювання поверхневого натягу рідини

Урок 71 Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів

Урок 72 Механічні властивості твердих тіл

Урок 73 Розв'язування задач з теми «Будова та властивості твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл»