Розробки уроків з фізики для 8 класу за новою програмою

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 8 класу за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2016. - 192 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.

1 семестр

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Залежність розмірів фізичних тіл від температури

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Урок 04 Теплопровідність

Урок 05 Конвекція. Випромінювання

Урок 06 Розв’язування задач. Самостійна робота  з теми «Види теплопередачі»

Урок 07 Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

Урок 08 Розв’язування задач з теми «Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини»

Урок 09 Тепловий баланс

Урок 10 Розв’язування задач з теми «Тепловий баланс»

Урок 11 Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

Урок 12 Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Урок 13 Підготовка до контрольної роботи з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Урок 14 Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

Урок 15 Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла.  Наноматеріали

Урок 16 Плавлення та кристалізація

Урок 17 Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

Урок 18 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Плавлення і кристалізація. Питома теплота плавлення»

Урок 19 Випаровування та конденсація. Кипіння

Урок 20 Питома теплота пароутворення. Розв’язування задач

Урок 21 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Випаровування. Конденсація. Кипіння.  Питома теплота пароутворення»

Урок 22 Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

Урок 23 Розв’язування задач з теми «Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника»

Урок 24 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника»

Урок 25 Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

Урок 26 Деякі види теплових двигунів

Урок 27 Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

Урок 28 Підготовка до контрольної роботи з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

Урок 29 Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

Урок 30 – 32. Захист навчальних проектів з теми «Теплові  явища»

2 семестр

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Частина I. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм

Урок 33 Електричний заряд. Електрична взаємодія

Урок 34 Електричне поле

Урок 35 Механізм електризації. Електроскоп

Урок 36 Закон Кулона

Урок 37 Підготовка до контрольної роботи з теми «Електричний заряд. Електричне поле»

Урок 38 Контрольна робота № 3 з теми «Електричний заряд. Електричне поле»

Урок 39 Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму

Урок 40 Джерела електричного струму

Урок 41 Електричне коло та його елементи

Урок 42 Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

Урок 43 Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

Урок 44 Електричний опір. Закон Ома

Урок 45 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Електричний опір. Закон Ома»

Урок 46 Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

Урок 47 Розв’язування задач з теми «Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати»

Урок 48 Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

Урок 49 Послідовне з’єднання провідників

Урок 50 Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

Урок 51 Паралельне з’єднання провідників

Урок 52 Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

Урок 53 Мішане з’єднання провідників

Урок 54 Підготовка до контрольної роботи з теми «Електричний струм»

Урок 55 Контрольна робота № 4 з теми «Електричний струм»

Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах

Урок 56 Робота і потужність електричного струму

Урок 57 Розв’язування задач з теми «Робота і потужність електричного струму»

Урок 58 Теплова дія струму. Закон Джоуля – Ленца

Урок 59 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Теплова дія струму. Закон Джоуля – Ленца»

Урок 60 Електричний струм у металах

Урок 61 Електричний струм у рідинах

Урок 62 Застосування електролізу

Урок 63 Електричний струм у газах

Урок 64 Види самостійних газових розрядів

Урок 65 Підготовка до контрольної роботи з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

Урок 66 Контрольна робота № 5 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

Урок 67-70 Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»