Фізичні диктанти

Що таке фізичні диктанти з фізики для 7, 8, 9, 10, 11 класів

Фізичні диктанти дають можливість підготувати школярів до засвоєння нового матеріалу, до уроків розв’язування задач, провести узагальнення вивченого; вони є одним із засобів перевірки свідомого виконання домашнього завдання; такі диктанти дозволяють виявити вміння учнів застосовувати знання у навчальній практиці при розв’язуванні задач та готують до виконання лабораторних робіт. 

Що ви отримуєте

7 клас (45 гривень - 16 диктантів)

Зміст комплекту для 7 класу

РОЗДІЛ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

1. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища. Наукові методи вивчення природи

2. Будова речовини. Атоми і молекули. Рух молекул. Дифузія. Взаємодія молекул

3. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Шлях, який пройшло тіло. Швидкість руху. Одиниці швидкості руху. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Графіки руху тіла

2. Обертальний рух тіла. Період та частота обертання. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА 

ЧАСТИНА І. СИЛА. ВИДИ СИЛ

1. Інерція. Маса як міра інертності тіл. Густина. Одиниці густини

2. Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

3. Сила тяжіння. Вага. Сила пружності

4. Тертя. Сила тертя

ЧАСТИНА ІІ. ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА. ПЛАВАННЯ ТІЛ

5. Тиск і сила тиску. Тиск газів та рідин. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск рідини

6. Атмосферний тиск та його вимірювання. Сполучені посудини. Гідравлічні машини

7. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Судноплавство та повітроплавання

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

1. Механічна робота. Потужність

2. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія. Закон збереження і перетворення механічної енергії

3. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок

4. Прості механізми. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів

8 клас (45 гривень - 16 диктантів)

Зміст комплекту для 8 класу

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 

ЧАСТИНА І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання. Залежність розмірів тіла від температури. Внутрішня енергія

2. Способи зміни внутрішньої енергії. Теплопровідність. Конвекція. Випромінювання

3. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження. Тепловий баланс

ЧАСТИНА ІІ. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

4. Агрегатний стан речовини

5. Плавлення та кристалізація твердих тіл. Питома теплота плавлення

6. Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення

7. Теплота згоряння палива. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.  Деякі види теплових двигунів

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

ЧАСТИНА І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

1. Електричний заряд і електромагнітна взаємодія. Електричне поле

2. Механізм електризації. Електроскоп. Закон Кулона

3. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів. Дії електричного струму. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи й акумулятори. Електричне коло та його елементи

4. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

5. Електричний опір. Закон Ома. Питомий опір речовини. Реостати

6. Послідовне з’єднання провідників. Паралельне з’єднання провідників

ЧАСТИНА 2. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

7. Робота і потужність електричного струму

8. Електричний струм у металах. Електричний струм у рідинах. Застосування електролізу

9. Електричний струм у газах. Види самостійних газових розрядів 

9 клас (40 гривень - 13 диктантів)

Зміст комплекту для 9 класу

РОЗДІЛ 1. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

2. Сила Ампера. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера. Електромагніти та їх застосування

3. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний струм

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

1. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне і місячне затемнення. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

2. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори

3. Лінзи. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

1. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

2. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

1. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

2. Активність радіоактивної речовини. Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

1. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

2. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

3. Рух тіл під дією кількох сил. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух