Фізичні диктанти

Що таке фізичні диктанти

Фізичні диктанти дають можливість підготувати школярів до засвоєння нового матеріалу, до уроків розв’язування задач, провести узагальнення вивченого; вони є одним із засобів перевірки свідомого виконання домашнього завдання; такі диктанти дозволяють виявити вміння учнів застосовувати знання у навчальній практиці при розв’язуванні задач та готують до виконання лабораторних робіт.

Що ви отримуєте

7 клас (35 гривень)

РОЗДІЛ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

1. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища. Наукові методи вивчення природи

2. Будова речовини. Атоми і молекули. Рух молекул. Дифузія. Взаємодія молекул

3. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Шлях, який пройшло тіло. Швидкість руху. Одиниці швидкості руху. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Графіки руху тіла

2. Обертальний рух тіла. Період та частота обертання. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

ЧАСТИНА І. СИЛА. ВИДИ СИЛ

1. Інерція. Маса як міра інертності тіл. Густина. Одиниці густини

2. Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

3. Сила тяжіння. Вага. Сила пружності

4. Тертя. Сила тертя

ЧАСТИНА ІІ. ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА. ПЛАВАННЯ ТІЛ

5. Тиск і сила тиску. Тиск газів та рідин. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск рідини

6. Атмосферний тиск та його вимірювання. Сполучені посудини. Гідравлічні машини

7. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Судноплавство та повітроплавання

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

1. Механічна робота. Потужність

2. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія. Закон збереження і перетворення механічної енергії

3. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок

4. Прості механізми. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів