Фізичні диктанти

Що таке фізичні диктанти

Фізичні диктанти дають можливість підготувати школярів до засвоєння нового матеріалу, до уроків розв’язування задач, провести узагальнення вивченого; вони є одним із засобів перевірки свідомого виконання домашнього завдання; такі диктанти дозволяють виявити вміння учнів застосовувати знання у навчальній практиці при розв’язуванні задач та готують до виконання лабораторних робіт.

Що ви отримуєте

АКЦІЯ —20%

Діє з 09.01.2020 до 31.01.2020

7 клас (28 гривень)

35 гривень

РОЗДІЛ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

1. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища. Наукові методи вивчення природи

2. Будова речовини. Атоми і молекули. Рух молекул. Дифузія. Взаємодія молекул

3. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Шлях, який пройшло тіло. Швидкість руху. Одиниці швидкості руху. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Графіки руху тіла

2. Обертальний рух тіла. Період та частота обертання. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

ЧАСТИНА І. СИЛА. ВИДИ СИЛ

1. Інерція. Маса як міра інертності тіл. Густина. Одиниці густини

2. Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

3. Сила тяжіння. Вага. Сила пружності

4. Тертя. Сила тертя

ЧАСТИНА ІІ. ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА. ПЛАВАННЯ ТІЛ

5. Тиск і сила тиску. Тиск газів та рідин. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск рідини

6. Атмосферний тиск та його вимірювання. Сполучені посудини. Гідравлічні машини

7. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Судноплавство та повітроплавання

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

1. Механічна робота. Потужність

2. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія. Закон збереження і перетворення механічної енергії

3. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок

4. Прості механізми. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів

8 клас (28 гривень)

35 гривень

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

ЧАСТИНА І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання. Залежність розмірів тіла від температури. Внутрішня енергія

2. Способи зміни внутрішньої енергії. Теплопровідність. Конвекція. Випромінювання

3. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження. Тепловий баланс

ЧАСТИНА ІІ. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

4. Агрегатний стан речовини

5. Плавлення та кристалізація твердих тіл. Питома теплота плавлення

6. Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення

7. Теплота згоряння палива. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Деякі види теплових двигунів

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

ЧАСТИНА І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

1. Електричний заряд і електромагнітна взаємодія. Електричне поле

2. Механізм електризації. Електроскоп. Закон Кулона

3. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів. Дії електричного струму. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи й акумулятори. Електричне коло та його елементи

4. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

5. Електричний опір. Закон Ома. Питомий опір речовини. Реостати

6. Послідовне з’єднання провідників. Паралельне з’єднання провідників

ЧАСТИНА 2. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

7. Робота і потужність електричного струму

8. Електричний струм у металах. Електричний струм у рідинах. Застосування електролізу

9. Електричний струм у газах. Види самостійних газових розрядів

9 клас (24 гривні)

30 гривень

РОЗДІЛ 1. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

2. Сила Ампера. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера. Електромагніти та їх застосування

3. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний струм

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

1. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне і місячне затемнення. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

2. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори

3. Лінзи. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

1. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

2. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

1. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

2. Активність радіоактивної речовини. Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

1. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

2. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

3. Рух тіл під дією кількох сил. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух

10 клас (28 гривень)

35 гривень

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІКА

ЧАСТИНА 1. КІНЕМАТИКА

1. Основна задача механіки. Абетка кінематики. Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей

2. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Вільне падіння. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

ЧАСТИНА 2. ДИНАМІКА І ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

1. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона. Сила. Маса. Другий і третій закони Ньютона

2. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість. Сила пружності. Вага тіла. Сила тертя

3. Рівновага тіл. Момент сили. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

4. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії. Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне і непружне зіткнення. Рух рідини і газу. Підіймальна сила крила

ЧАСТИНА 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

1. Види механічних коливань. Математичний і пружинний маятник. Енергія хвиль. Резонанс

2. Механічні хвилі. Звукові хвилі

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1. Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

РОЗДІЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА і ТЕРМОДИНАМІКА

ЧАСТИНА 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Рух і взаємодія молекул

2. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура. Температурна шкала Кельвіна. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

3. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Точка роси

4. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Механічні властивості твердих тіл

ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

1. Внутрішня енергія і способи її зміни. Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. Принцип дії теплових двигунів.

РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

1. Абетка електростатики. Електричне поле. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

2. Провідники і діелектрики в електричному полі. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

11 клас (32 гривні)

40 гривень

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ЧАСТИНА І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

1. Електричний струм. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори. Робота і потужність електричного струму, теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца

2. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричний струм у металах

3. Електричний струм в електролітах. Електроліз. Електричний струм у газах

4. Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади. Електричний струм у напівпровідниках

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ЧАСТИНА ІІ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

5. Магнітне поле. Сила Ампера. Сила Лоренца

6. Явище електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

7. Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики. Електромагнітне поле

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

1. Коливання. Види коливань. Фізичні величини, які характеризують коливання

2. Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Змінний струм. Види опорів у колі змінного струму

3. Трансформатор

4. Сила струму. Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Принципи радіотелефонного зв’язку

РОЗДІЛ 3. ОПТИКА

1. Розвиток уявлень про природу світла. Відбивання світла. Заломлення світла

2. Лінзи. Оптичні системи. Кут зору

3. Дисперсія світла. Інтерференція світла

4. Дифракція світла. Поляризація світла

5. Формула Планка. Фотоефект. Шкала електромагнітних хвиль

РОЗДІЛ 4. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

1. Досліди Е. Резерфорда. Постулати Н. Бора. Енергетичні рівні атома. Види спектрів. Онови спектрального аналізу

2. Квантово-оптичні генератори (лазери). Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку

3. Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду. Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання

4. Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Термоядерні реакції. Елементарні частинки

Як сплатити

Ваша карта ПриватБанк

Переведіть суму відповідного розміру на картку 4731185603560167 отримувач Щур Н.В. одним із способів:

  • В системі Privat24
  • В будь-якому відділенні банку

Ваша карта ОщадБанк, АвальБанк або інший банк

Переведіть суму відповідного розміру на картку 5167491007315046 отримувач Щур Н.В. одним із способів:

  • В будь-якому відділенні банку
  • Іншим зручним для Вас способом

Як отримати матеріали

1. Надіслати лист на наш E-mail: klasfizika@gmail.com

Тема: Диктанти (класи, на які робите замовлення)

Текст листа: Час оплати (дата, години, хвилини)

2. Отримати посилання на завантаження уроків з Google drive.

Пробні фізичні диктанти

Для того, щоб Ви мали змогу познайомитись та оцінити якість матеріалів, пропоную безкоштовно завантажити пробні таблиці з пропусками