Розробки уроків з фізики для 7 класу за новою програмою НУШ 2024 (нова українська школа)


Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи, відеодосліди, симуляції) з фізики для 7 класу за новою програмою НУШ 2024 (нова українська школа) на 2024 - 2025 навчальний рік (70 годин, 2 години на тиждень)

Розроблені уроки адаптовані для підручника авторів Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кірюхін М. М., Кірюхіна О. О., за ред. Довгого С. О. (відповідно до модельної навчальної програми авторів Кремінський Б. Г., Гельфгат І. М., Божинова Ф. Я., Ненашев І. Ю., Кірюхіна О. О.). Розробки уроків сумісні з підручниками інших авторів.

1 семестр

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

Тема 1. Методи пізнання природи. Фізика як природнича наука

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. 

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Експериментальні та теоретичні методи досліджень законів природи. Правила безпеки під час здійснення експериментів та досліджень, зокрема у фізичному кабінеті. 

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Фізичні величини та їх вимірювання. 

Урок 04 Експериментальна робота № 1 «Вимірювання розмірів малих тіл методом рядків». 

Урок 05 Поняття про різні види матерії. Будова речовини. 

Урок 06 Рух і взаємодія частинок речовини. 

Урок 07 Узагальнення та систематизація знань. Контроль успішності № 1 з теми «Методи пізнання природи. Фізика як природнича наука». 

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Тема 2. Фізичні величини, що характеризують механічний рух. Прямолінійний рівномірний рух

Урок 08 Механічний рух. Відносність руху та спокою. Система відліку. Матеріальна точка. 

Урок 09 Траєкторія руху. Шлях. Переміщення. 

Урок 10 Рівномірний рух. Швидкість руху. 

Урок 11 Розв’язування задач з теми «Рівномірний рух. Швидкість руху». 

Урок 12 Графіки рівномірного руху. 

Урок 13 Розв’язування задач з теми «Графіки рівномірного руху».

Урок 14 Нерівномірний рух. Середня швидкість.  

Урок 15 Лабораторна робота № 1 «Визначення середньої швидкості руху тіла».

Урок 16 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний рух. Середня швидкість».

Урок 17 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів з теми «Фізичні величини, що характеризують механічний рух. Прямолінійний рівномірний рух».

Урок 18 Контроль успішності № 2 з теми «Фізичні величини, що характеризують механічний рух. Прямолінійний рівномірний рух».    

Тема 3. Рівномірний рух по колу. Коливальний рух

Урок 19 Рівномірний рух матеріальної точки по колу (рівномірне обертання). 

Урок 20 Лабораторна робота № 2 «Визначення періоду обертання тіла». 

Урок 21 Швидкість рівномірного руху по колу. Рух Землі і Місяця. 

Урок 22 Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. 

Урок 23 Лабораторна робота № 3 «Дослідження коливань нитяного маятника». 

Урок 24 Розв’язування задач з теми «Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань». 

Урок 25 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів з теми «Рівномірний рух по колу. Коливальний рух». 

Урок 26 Контроль успішності № 3 з теми «Механічний рух. Рівномірний рух по колу. Коливальний рух». 

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛИ В ПРИРОДІ

Тема 4. Явище інерції. Інертність та маса тіла. Густина речовини. Імпульс тіла. Реактивний рух

Урок 27 Явище інерції. 

Урок 28 Інертність тіла. Маса. 

Урок 29 Лабораторна робота № 4 «Вимірювання маси тіл». 

Урок 30 Густина. Одиниці густини. 

Урок 31 Лабораторна робота № 5 «Визначення густини речовини (твердих тіл, рідин)». 

Урок 32 Розв’язування задач з теми «Густина. Одиниці густини». 

2 семестр

Урок 33 Розв’язування задач з теми «Густина. Одиниці густини».

Урок 34 Імпульс тіла. 

Урок 35 Закон збереження імпульсу. 

Урок 36 Реактивний рух. 

Урок 37 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів з теми «Явище інерції. Інертність та маса тіла. Густина речовини. Імпульс тіла. Реактивний рух». 

Урок 38 Контроль успішності № 4 з теми «Явище інерції. Інертність та маса тіла. Густина речовини. Імпульс тіла. Реактивний рух».

Тема 5. Сили в природі

Урок 39 Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил. 

Урок 40 Деформація тіла. Сила пружності. 

Урок 41 Закон Гука. Динамометр. 

Урок 42 Лабораторна робота № 6 «Дослідження пружних властивостей тіл». 

Урок 43 Сила тяжіння. 

Урок 44 Вага тіла. Невагомість. 

Урок 45 Розв’язування задач з теми «Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість». 

Урок 46 Тертя. Сила тертя.

Урок 47 Розв’язування задач з теми «Тертя. Сила тертя»

Урок 48 Лабораторна робота № 7 «Визначення коефіцієнта тертя ковзання».

Урок 49 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів з теми «Сили в природі».

Урок 50 Контроль успішності № 5 з теми «Сили в природі».

Тема 6. Тиск твердих тіл, рідин і газів

Урок 51 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

Урок 52 Лабораторна робота № 8 «Вимірювання тиску тіла на опору».

Урок 53 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. (в процесі створення)

Урок 54 Гідростатичний тиск. (в процесі створення)

Урок 55 Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри. (в процесі створення)

Урок 56 Сполучені посудини. Манометри. (в процесі створення)

Урок 57 Розв’язування задач. (в процесі створення)

Урок 58 Гідростатичні та пневматичні пристрої. (в процесі створення)

Урок 59 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів. (в процесі створення)

Урок 60 Контроль успішності № 6 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів». (в процесі створення)

Тема 7. Виштовхувальна сила. Плавання тіл

Урок 61 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. (в процесі створення)

Урок 62 Розв’язування задач. (в процесі створення)

Урок 63 Лабораторна робота № 9 «Гідростатичне зважування тіла». (в процесі створення)

Урок 64 Умови плавання тіл. (в процесі створення)

Урок 65 Лабораторна робота № 10 «Перевірка умов плавання тіла». (в процесі створення)

Урок 66 Cудноплавство та повітроплавання. (в процесі створення)

Урок 67 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів. (в процесі створення)

Урок 68 Контроль успішності № 7 з теми «Виштовхувальна сила. Плавання тіл». (в процесі створення)

Урок 69 Резерв. (в процесі створення)

Урок 70 Резерв. (в процесі створення)