Розробки уроків з фізики для 7 класу (ВЕЛИКЕ ОНОВЛЕННЯ 2021)

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 7 класу за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — Київ : Світоч, 2015. — 224 с.: іл.

1 семестр

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Фізика як навчальний предмет. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Будова речовини. Молекули. Атоми

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Наукові методи вивчення природи 

Урок 04 Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань 

Урок 05 Розв’язування задач з теми «Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань» 

Урок 06 Лабораторна робота № 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу 

Урок 07 Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів 

Урок 08 Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл 

Урок 09 Узагальнення та систематизація знань з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи» 

Урок 10 Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи» 

Урок 11 Захист навчальних проєктів з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи» 

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Урок 12 Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення 

Урок 13 Рівномірний рух. Швидкість руху 

Урок 14 Розв’язування задач з теми «Рівномірний рух. Швидкість руху» 

Урок 15 Графіки рівномірного руху 

Урок 16 Розв’язування задач з теми Рівномірний рух. Швидкість руху. Графіки рівномірного руху»

Урок 17 Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху 

Урок 18 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху» 

Урок 19 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху» 

Урок 20 Рівномірний рух матеріальної точки по колу 

Урок 21 Лабораторна робота № 4. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти 

Урок 22 Швидкість рівномірного руху по колу 

Урок 23 Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань 

Урок 24 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника 

Урок 25 Розв’язування задач з теми «Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань» 

Урок 26 Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічний рух» 

Урок 27 Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух» 

Урок 28 Захист навчальних проєктів з теми «Механічний рух» 

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок 29 Явище інерції. Інертність тіла. Маса як міра інертності 

Урок 30 Лабораторна робота № 6. Вимірювання мас тіл способом зважування 

Урок 31 Густина. Одиниці густини 

Урок 32 Лабораторна робота № 7. Визначення густин твердого тіла та рідини 

2 семестр

Урок 33 Розв’язування задач з теми «Густина. Одиниці густини» 

Урок 34 Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

Урок 35 Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

Урок 36 Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Урок 37 Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Урок 38 Розв’язування задач з теми « Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість»

Урок 39 Тертя. Сила тертя

Урок 40 Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Урок 41 Узагальнення та систематизація знань з теми «Сила. Види сил»

Урок 42 Контрольна робота № 3 з теми «Сила. Види сил»

Урок 43 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Урок 44 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Урок 45 Гідростатичний тиск

Урок 46 Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри

Урок 47 Сполучені посудини. Манометри

Урок 48 Розв’язування задач з теми «Гідростатичний тиск. Атмосферний тиск. Сполучені посудини»

Урок 49 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Урок 50 Умови плавання тіл

Урок 51 Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Урок 52 Cудноплавство та повітроплавання

Урок 53 Узагальнення та систематизація знань з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

Урок 54 Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

Урок 55 Захист навчальних проєктів з теми «Взаємодія тіл. Сила»

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Урок 56 Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність

Урок 57 Розв’язування задач з теми «Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність»

Урок 58 Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії тіла

Урок 59 Закон збереження і перетворення механічної енергії

Урок 60 Розв’язування задач з теми «Закон збереження і перетворення механічної енергії»

Урок 61 Прості механізми. Важіль. Момент сили. Умови рівноваги важеля

Урок 62 Лабораторна робота № 11. З’ясування умови рівноваги важеля

Урок 63 Рухомий і нерухомий блоки. Коловорот

Урок 64 Похила площина. Клин. Гвинт. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Урок 65 Розв’язування задач з теми «Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів»

Урок 66 Лабораторна робота № 12 Визначення ККД похилої площини

Урок 67 Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічна робота та енергія»

Урок 68 Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»